Virtual Posters

Back to TOC

PTAN: Principal Token-aware Adjacent Network for Compositional Temporal Grounding

Zhuoyuan Wei, Xun Jiang, Zheng Wang, Fumin Shen, Xing Xu

Poster

Click to open poster!

Video