Virtual Posters

Back to TOC

Speak From Heart: An Emotion-Guided LLM-Based Multimodal Method for Emotional Dialogue Generation

Chenxiao Liu, Zheyong Xie, Sirui Zhao, Jin Zhou, Tong Xu, Minglei Li, Enhong Chen

Poster

Click to open poster!

Video