Virtual Posters

Back to TOC

CGI-MRE: A Comprehensive Genetic-Inspired Model For Multimodal Relation Extraction

Pengfei Wei, Zhaokang Huang, Hongjun Ouyang, Qintai Hu, Bi Zeng, Guang Feng

Poster

Click to open poster!

Video