Virtual Posters

Back to TOC

A GAN based Video Summarization Method with Representation Loss

Zhuo Lei, Qiang Yu, Lidan Shou, Shengquan Li, Yunqing Mao

Poster

Click to open poster!

Video