Virtual Posters

Back to TOC

A Causal View for Multi-Interest User Modeling in News Recommendation

Mei Yu, Xiaoxi Zhou, Mankun Zhao, Tianyi Xu, Yue Zhao, Ruiguo Yu, Xuewei Li

Poster

Click to open poster!

Video