Virtual Posters

Back to TOC

Research on Epilepsy Classification Model Based on Variational Mode Quadratic Decomposition

Chen Huang, Zhi-Jun Fan, Shi-Hui Wang, Yan Zhang, Jan-Hua Song, Wei Wu

Poster

Click to open poster!

Video