Virtual Posters

Back to TOC

Latent Diffusion Model Meets Image Harmonization

Pengfei Zhou, Fangxiang Feng, Xiaojie Wang

Poster

Click to open poster!

Video