Virtual Posters

Back to TOC

Text Adversarial Defense via Granular-Ball Sample Enhancement

Zeli Wang, Jian Li, Shuyin Xia, Longlong Lin, Guoyin Wang

Poster

Click to open poster!

Video