Virtual Posters

Back to TOC

RetrievalMMT: Retrieval-Constrained Multi-Modal Prompt Learning for Multi-Modal Machine Translation

Yan Wang, Yawen Zeng, Junjie Liang, Xiaofen Xing, Jin Xu, Xiangmin Xu

Poster

Click to open poster!

Video