Virtual Posters

Back to TOC

CLIP-ProbCR:CLIP-based Probability embedding Combination Retrieval

Mingyong Li, Zongwei Zhao, Xiaolong Jiang, Zheng Jiang

Poster

Click to open poster!

Video