Virtual Posters

Back to TOC

Low-Light Image Enhancement via Weighted Low-Rank Tensor Regularized Retinex Model

Weipeng Yang, Hongxia Gao, Wenbin Zou, Tongtong Liu, Shasha Huang, Jianliang Ma

Poster

Click to open poster!

Video