Virtual Posters

Back to TOC

Improve Deep Hashing with Language Guidance for Unsupervised Image Retrieval

Chuang Zhao, Hefei Li, Shijie Lu, Yuxuan Shi, Jiazhong Chen, Ping Li

Poster

Click to open poster!

Video