Virtual Posters

Back to TOC

Pyramidal Cross-Modal Transformer with Sustained Visual Guidance for Multi-Label Image Classification

Zhuohua Li, Ruyun Wang, Fuqing Zhu, Jizhong Han, Songlin Hu

Poster

Click to open poster!

Video