Virtual Posters

Back to TOC

Progressive Multi-modal Conditional Prompt Tuning

Xiaoyu Qiu, Hao Feng, Yuechen Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li

Poster

Click to open poster!

Video